История на човечеството и светогледите на културните народи

Поради изчерпване на тиража, през месец май 2014 предстои второ издание на книгата от Рудолф Щайнер „История на човечеството и светогледите на културните народи” (Събр. съч. 353) на абонаментен принцип.

Книгата съдържа 17 лекции, изнесени пред строителите на Гьотеанума през 1924 в Дорнах.

Превод от руски: Евгени Мангуров. Обем: 350 стр., цена: 14.00 лв. Желаещите да имат екземпляр от книгата, могат да направят заявка на пощата на Издателско ателие Аб – prosvetlenie at abv dot bg – или на hristo_marinov at abv dot bg.

ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО НА КНИГАТА:

Рудолф Щайнер, История на човечеството и светогледите на културните народи
Рудолф Щайнер, История на човечеството и светогледите на културните народи

Първа лекция, Дорнах, 1 март 1924
Въздействие на гробищната атмосфера върху човека. Орехите и липите като компенсатори на вредните въздействия. В близост до гробище са по-силни разлагащите сили, а в гората – укрепващите. в близост до гробище астралното тяло получава стимул да мисли добре. Гробищната атмосфера засилва селската хитрост. Орехите и липите оживяват астралното тяло, а лозите – Аза. Гробищата започват да се правят извън градовете. Силно въздействие върху етерното тяло оказва водата. Водата, съдържаща въглена киселина, действа като компенсация на отровената вода от гробищата. Кастовата система в Индия. Светогледът на древните индуси, египтяни, вавилонци и евреи. Индийците разглеждат физическото тяло като духовно. Египтяните откриват етерното тяло. Вавилонците като създатели на учението за звездите и откриватели на астралното тяло. Евреите стигат до идеята за Аза чрез Яхве.

Втора лекция, 5 март 1924
Свръхфизическите връзки в човешкия живот. Елинизъм и християнство

Първоначалното значение на карнавала преди Велики пости и в какво се е превърнал днес. За физическите взаимоотношения при ферментацията на виното, радиопредаването и близнаците. Животните като предсказатели на природни бедствия. Влияние на един човек върху друг. При гърците очите се отварят за външния свят. Човек произхожда от духовния свят и когато умре, отново се връща в духовния свят. Исус и Христос. Връзка между училище и култ в мистериите. «Отци» и «синове». «Синовете Божии» и «синовете човешки».Тайната връзка между езиците по земята.

Трета лекция, 8 март 1924
Навлизане на християнството в античния свят и мистериите. Ромул и основаването на първата римска разбойническа държава. Тацит и Исус. Отношението към първите християни в Рим. Християнството – от катакомбите до сливането с държавната власт. Седемте степени на посвещение в мистериите. Най-важното в Христос Исус е, че Той е учил на слънчевото слово, явяващо се всеобщо за всички хора. Той е бил първият, Който извън мистериите е встъпил в контакт с небето.

Четвърта лекция, 12 март 1924
Звездната мъдрост, религии на Луната и Слънцето

Човек идва в земния живот благодарение на лунните сили. Христос Исус носи идеята, че човек в течение на своя живот притежава вътрешна воля, посредством която той може да направи своята личност по-добра или по-лоша. Евреите се отличават от другите земни народи. Двойното раждане на Исус – от Луната и от Слънцето. Скритото в мистериите се представя пред целия свят. Чрез Рим навлиза подмененото християнство, опиращо се само на външните събития в Палестина. Хайнрих II искал да отдели Католическата Църква от световното господство. Кръстоносните походи.

Пета лекция, 15 март 1924
Как е изглеждала Европа по времето на разпространението на християнството?

От древното келтско население до преселилите се от Азия народи, заради издигането и запустяването на Сибир. Преводът на Библията от Вулфила. Тацит и произведението му «Германия». Религията на северните народи. Трите основни занимания на германските народи. Начините на разпространение на християнството в Европа и в какво се трансформира то. Римската хитрост и проявленията ѝ в налагането на религия, бит и култура.

Шеста лекция, 19 март 1924
Троицата, трите форми на християнство и ислям. Кръстоносните походи
Източното християнство отделя повече внимание на култа и е по-консервативно. В римския католицизъм се запазва култът, но преобладават проповедта и вероучението. Основополагащ закон на мохамеданската религия е: има само един Бог, за когото ви възвестява Мохамед. Троицата. Бог Отец е навсякъде в природните сили, Бог Син се проявява в човешката воля, а Светият дух изцелява нездравата воля. Фанатизмът на мохамеданството. Карл Велики и Харун ал Рашид. Духовният елемент на мохамеданството дава тласък в развитието на науката. В източното християнство се акцентира на Бог Отец, като върху Христос се пренасят негови качества. Голямата схизма. Турците променят мохамеданството. Стремежът за изучаване на Библията поражда евангелското християнство като трети клон. Изначалното християнство е имало едно Божество в три облика, а след това то се разпада на три вероизповедания, като всяко притежава по една правомерна част от християнството.

Седма лекция, 26 март 1924
Представата за Христос в древното и новото време
Преход от образа на Добрия Пастир към образа на Разпнатия и раждането на догмата за непорочното зачатие. Трихотомията като ерес през Средновековието. Агнец Божий. Дарохранителницата. Полумесецът като символ на турците. Евхаристийните противоречия. Тридесетгодишната война. Светият Дух действа в появата на протестантството. «Евангелска хармония» на Отфрид и «Хелианд». Духовното християнство преди Христос. Материализмът в религиозните вярвания.

Осма лекция, 12 април 1924
Великденът като подвижен празник
Метаморфозите при растенията като резултат от лунната и слънчевата дейност. Празникът на Адонис, отбелязван през есента, като първообраз на Пасхата. Император Константин. Юлиан Отстъпник.Спиритуалната концепция на Великдена. Задушницата като Разпети Петък и Пасхата – като деня на Възкресението съставляват едно цяло.

Девета лекция, 26 април 1924
За образуването на белезите. За мумиите

Зарастване на рани и белези. От силата на етерното тяло зависи дали ще остане траен белег. Работата на чист въздух способства за здраво етерно тяло. Абсцесът като следствие от слабо етерно тяло. Преминаването от естествени към синтетични мастила и вредното им действие върху човека. Отровната атмосфера в гробниците на мумиите. Периодът между две прераждания. Нашите собствени сили унищожават условията, при които сме били в предишния живот. Мумията съдържа разрушителните сили на човека, обитавал балсамираното тяло. Магическата сила на езика. Зареждане с разрушителна сила на веществата, използвани при балсамирането. Атмосферата, създавана от тамяна. Запазване на кълняемостта на зърното от гробниците. Мумиите са враждебни на живота. Как са построени пирамидите. Силата на фараоните.

Десета лекция, 5 май 1924
Влиянията на космоса върху растенията, животните и човека

Историята на Русо с жабата. Как Ван Хелмонт достига до имагинации. Влияние на Луната върху корените на растенията. Ефектът на червеното цвекло върху чревните паразити. Коренова диета. Влияние на Луната върху размножението и растежа. Зависимостта на вътрешната животинска сила от Слънцето. Мисленето и душевният живот зависят от Сатурн. Познанието на асирийците и вавилонците за ефектите от положението на Слънцето в Зодиака. Всички минерали са били растения, а преди това – животни. Металите и планетите. Ликвидиране на старото знание между V и XII век. Комод като «посветен». Свитъците от Константинопол. Коперник основава съвременната астрономия. Сведберг и алхимията. Как може отново да добием старото знание. Бедата на съвременното знание.

Единадесета лекция, 8 май 1924
За същността на юдаизма

Слънчевото затъмнение при смъртта на Христос. Как Христос е лекувал. Участието на хората, природните и небесни явления в живота на Христос. Монотеизмът на евреите. Националният егоизъм прави евреите големи музиканти и слаби художници. Езичеството в християнството. Приносът на евреите в развитието на средновековната медицина. Ционисткото движение и стремежът към собствена държава. Съдбата на евреите в изгнание. При формиране на еврейския народ вземат участие народностните духове на околните народи.

Дванадесета лекция, 10 май 1924
За дървото Сефирот

Десет сили – според представата на древните евреи – действат върху човека отвън. Три сили формират главата: Кетер (корона), Хокма (мъдрост) и Бина (интелигентност). Три сили от обкръжението действат върху средния човек – Хесед (свобода), Гебура (жизнена сила) и Тиферет (красота). Три други сили действат главно върху долния човек – Нецах (преодоляване), Ход (съчувствие) и Йесод (това, което е в основата на човека). Десетата сила – Малкут (полето на действие). това са силите на Земята, които действат върху човека. Сефирите като духовни букви за четене в духовния свят. Раймонд Лулий за духовното познание. Духовната основа на азбуките. Спиритичните сеанси.

Тринадесета лекция, 14 май 1924
За Кант, Шопенхауер и Едуард фон Хартман

Как Кант разглежда света и неговата «Критика на чистия разум». «Нещото в себе си» на Кант. За «нещата в себе си» е невъзможно да се знае нещо, а целият свят е създаден само от въздействието, което ние получаваме от тези неща. Шопенхауер като последовател на Кант. Последици от учението на Кант. Куриозната фраза на Кант: «Аз трябваше да стесня, да дискредитирам знанието, за да освободя място за вярата». «Критика на практическия разум» – за вярата в Бог, в свободата и безсмъртието. Кант е болест за науката. Едуард фон Хартман – «Философия на безсъзнателното» и «Безсъзнателното от гледна точка на дарвинизма».

Четиринадесета лекция, 17 май 1924
За кометите и Слънчевата система, за Зодиaка и за неподвижните звезди на небето

Падащите звезди и кометите. Мировите системи на Птолемей и Коперник. Абсолютно решение за правилност на мировите системи не може да има. Кометите създават нередовност в движението и покоя на планетната система. Слънцето и планетната система се движат по направление към съзвездието Херкулес. Кометите попълват изгубената субстанция на планетната система. Добри и лоши години за реколтата от грозде. Съзвездията от Зодиака като пътепоказатели по небесния път на Луната и Слънцето. Влиянията на зодиакалните съзвездия са по-важни за човека, поради периодичното им закриване от Луната. Слънцето е кухо. Луната е най-материалното тяло в пространството, а Слънцето – най-лекото. Лунни и слънчеви влияния.

Петнадесета лекция, 20 май 1924
Мойсей. Декадентската атлантска култура в Тибет. Далай-лама. Как Европа може да разпространи своята духовна култура в Азия? Англичаните и германците като колонизатори
Мойсей и разделянето на морето. Тибетската култура е наследник на атлантската, но в упадъчен вид. Принципи на управление и силата на свещеничеството в Тибет. Далай-лама. досега европейците не са направили нищо съществено, поне малко да разпространят истинския духовен живот в Азия. Александър Велики пренесъл в Азия много от гръцката култура. Англичаните и германците като колонизатори. Основно условие за налагане на духовната култура е уважението към културата на другите. За Ницше и Хекел. Освалд Шпенглер и «Залезът на Запада». Европа трябва да достигне до тази духовност, която е била изгубена по време на Великото преселение на народите, за да противостои на регресивната тенденция в Азия.

Шестнадесета лекция, 4 юни 1924
Природа на Слънцето. Произход на масонството. За знаците, докосванията и думите. Ку-клукс-клан

Какво представлява Слънцето и как възникват лъчите му. Днешното масонство е само сянка на това, което е било някога. В древната мистерия са се съчетавали едновременно училището, школата по изкуство и религията. Обучението за фина сетивност и за използването на знаци. Първоначално, когато още са се чувствали звуците, човечеството е имало един-единствен език. В езика е заложено нещо, което позволява напълно да се изучи човекът. Култът, който практикуват масоните, е на основата на подражанието, а не на разбирането. Католическата църква и масонството като най-големи противници. Целите на масоните. Ку-клукс-клан като израз на крайния национализъм.

Седемнадесета лекция, 25 юни 1924
Човекът и йерархиите. Загубата на древното знание. За «Философия на свободата»

Човек носи в себе си всички царства на природата. Третата йерархия има отношение към мисленето, втората – към сетивата, а първата – към волята в човека. Залезът на древните знания настъпва с появяването на свободата. Живеем в епоха, когато човечеството с помощта на материализма купува свободата. Голямата грешка на Кант и защо философията му всъщност е безсмислена. За косата при мъжете и жените.